Anunturi Notificari / Diverse
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Ziarul de Mediu! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul JuridicAnunturi Notificari / Diverse

Subsemnatul Maioru Viorel Grigore domiciliat in Bucurest Sector 5 Intrarea Luptatorilor Antifascisti 1H declar ca am pierdut urmatoarele: autorizatie de construire nr 599-L din 10.06.2008 si autorizatie de construire nr 476-A din 17.07.2007 08 Sep 2022
SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA Sediul in Bucuresti, Sector 1 Inreg. ORC: J40/9166/2018 CUI 31861388 Telefon: 0233/214233 Adresa email: office@tce3brazi.ro Nr. 454/ 06.09.2022 CONVOCATOR In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Statutului societatii, Administratorul unic al SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/9166/2018, cod unic de identificare 31861388 ("Societatea"), CONVOACA Pentru data de 11.10.2022, ora 09.00 la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd G-ral N. Dascalescu, nr.287, jud. Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult-Bacau, la data de referinta 08.10.2022 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA") Cu urmatoarea ORDINE DE ZI 1. Aprobarea valorificarii bunurilor imobile sau mobile detinute de catre Societate la preturi determinate in baza negocierilor comerciale, pana la concurenta sumelor necesare achitarii tuturor sumelor datorate de Societate fata de terti, 2. Aprobarea imputernicirii D-lui Mihai Tarata, in calitate de administrator al Societatii sa: (i) negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, documentele aferente implementarii AGEA, si anume: promisiuni de vanzare, contracte de vanzare avand ca obiect bunurile mobile si imobile, precum si orice alt contract sau document conex; (ii) negocieze pretul de vanzare, precum si modalitatea de plata a acestuia; (iii) reprezinte Societatea in fata oricaror functionari publici sau autoritati. Domnul Mihai Tarata va avea dreptul sa isi delege puterile catre terti prin mandate speciale incheiate in forma autentica. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris, ca in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar Societatea are obligatia de a raspunde acestora, intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor, a intereselor comerciale ale Societatii precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinut. Participarea actionarilor la lucrarile AGEA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la punctul de lucru al societatii incepand cu data de 11.09.2022 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 07.10.2022. Daca prima AGEA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului, cea de-a doua AGEA va avea loc la data de 12.10.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt, incepand cu data de 11.09.2022. Relatii suplimentare pot fi obtinute la punctul de lucru al Societatii Piatra-Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt sau la telefon 0233/214233. ADMINISTRATOR UNIC TARATA MIHAI ANEXA 1 La anunt Convocator AGEA GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA Subscrisa GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA, declar pe propria raspundere ca textul anuntului contine 3879 caractere cu tot cu spatii, conform raportului de mai jos. Data 06.09.2022 08 Sep 2022
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELORTEHNICE ALE CADASTRULUI. Denumire judet: Constanta Denumire UAT: CIOBANU, Sectoarele cadastrale 1, 2, 4, 8, 9, 10, 18OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastruluipentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 18 din UAT CIOBANU, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1/2020, cu modificarile si completarileulterioare. UAT CIOBANU. Data de inceput a afisarii: 08.09.2022Data de sfarsit a afisarii: 07.11.2022 Adresa locului afisarii publice: Str. Eroilor, nr. 40A, comuna CIOBANU. Repere pentru identificarea locatiei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI CIOBANU. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse lasediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si PublicitateImobiliara.Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara sepot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/. 31 Aug 2022
Pierdut documente casa de marcat Compact Daisy Compact S, dupa cum urmeaza: Seria/Numar: ZCS015529 : ZCS015534 : ZCS015524 : ZCS015522 29 Aug 2022
25 Sep 2022Editia #2451
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.