ziarul juridic
Publicati rapid un anunt prin WhatsApp (0770.595.458). Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale in Ziarul Juridic.
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Ziarul de Mediu! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul Juridic Anunturi recente

Numita Muller Elisaveta Rosa este chemata in data de 09.11.2022 ora 9:00 la Judecatoria Sighisoara in calitate de parata in dos 3579/308/2021 avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act autentic. 23 Sep 2022
Cartacuzencu Laurentiu-Mihaita, cu ultimul domiciliu cunoscut in Tulcea, str.Mistriei, nr.19, este chemat in judecata in calitate de parat la Judecatoria Tulcea in dosarul 1369/327/2022 completul C9 cu termen de judecata la 06.01.2023, pentru pretentii, in contradictoriu cu reclamanta Arion Rodica. 23 Sep 2022
Informatica Feroviara si Agentia de Informatica Bucuresti scot la vanzare prin licitatie publica deschisa cu strigare si adjudecare la pretul cel mai mare, bunuri materiale defecte pentru care s-a obtinut aprobarea de scoatere din functiune, valorificarea si casarea. Licitatia va avea loc la data de 17.10.2022, ora 10, la sediul societatii din strada Garii de Nord nr 1, sector 1 Bucuresti telefon 0212232778 fax 0212232779. Documentatia de licitatie, in care se specifica bunurile scoase la vanzare, locul unde pot fi vazute, pretul de pornire al licitatiei si instructiunile pentru ofertanti, poate fi achizitionata de la sediul societatii, contra cost, incepand cu data anuntului. Pot participa persoane fizice sau juridice, care pina la inceperea licitatiei vor depune la comisia de licitatie dovada de achitare de 15% din pretul de incepere a licitatiei bunurilor pe care intentioneaza sa le achizitioneze. Conform legislatiei in vigoare, daca nu se indeplinesc conditiile minime de realizare a licitatiei, aceasta se va repeta astfel : a doua licitatie in data de 24.10.2022, ora 10 ; a treia licitatie in data de 31.10.2022, ora 10. 23 Sep 2022
IALOMITA. Se citeaza numita CLOSCA ELENA cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. Tandarei, sos.Bucuresti, bl.125, sc.B1, et.3, ap.15, jud.Ialomita in calitate de parata in dosarul cu nr. 3856/229/2018 aflat pe rolul Jud. Fetesti avand ca obiect SUCCESIUNE pentru termenul din data de 27.09.2022, sala 1, complet 6 15 Sep 2022
Numitul Dima Nicolae cu ultimul domiciliu cunoscut in com.Plopsoru, sat.Valeni, nr.134, jud.Gorj, este citat la Judecatoria Iasi pe data de 05.10.2022, ora-11.30, completul C11M, Sala-4 in calitate de parat in dosarul civ.nr. 30441/245/2020, in procesul de partaj bunuri comune cu reclamanta Lungu Florenta. 15 Sep 2022
Numitul Szabo Nicolae, cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Gheorgheni, com. Feleacu, nr.221, jud.Cluj, este chemat la Judecatoria Cluj- Napoca, in data de 10.10.2022, ora-10:00, cam.167, in calitate de parat, in proces cu reclamanta Kun Ecaterina, in dosarul nr. 6842/211/2022, avand ca obiect declararea judecatoreasca a mortii. 15 Sep 2022
CITATIE LAPUȘTE GABRIELA, cu domiciliul in Irlanda, 18 Lintown Court Kelkinny si MOCAN CLAUDIA-MARIA, cu domiciliul in Spania, Elche Alicante, Callea Palombar nr. 5 pl. 3 sunt chemate la JUDECATORIA BEIUȘ, str. Horea nr. 11, Jud. Bihor, Sala civil 1, Complet 5 mixt, in data de 6 octombrie 2022, ora 12:00, in calitate de Parate in Dosar civil nr. 13826/182/2018, in proces cu Reclamanta OLARU MIRELA pentru succesiune. In caz de neprezentare, puteti trimite un inscris, judecata urmand a se face in lipsa. 15 Sep 2022
JUDECATORIA SF. GHEORGHE, DOS.NR.3257/305/2022. Prin prezenta somatie se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca petentii Tamasi Norbert si Tamasi Viktoria, domiciliati in Austria, localitatea Neustadt, str.Pulvergrasse, nr.7, cod postal 2751, solicita dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, conform prevederilor art.28 din Decretul Lege nr.115/1938, asupra cotei de 8/12 din imobilul-teren si constructii situat in mun. Sf.Gheorghe, str.Fanului, nr.20, jud.Covasna, inscris in CF nr.36555- Sf.Gheorghe, nr. top. 68/4/b, avand ca proprietari tabulari pe defunctii Fako Vilma, Fako Ida, Pal (Pall) Mihaly, Gocsman Janos (Ioan) si Ligner (Linger) Iosif. Toti cei interesati pot face opozitie la Judecatoria Sf. Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud. Covasna, cu precizarea ca, in caz contrar, in termen de 1 luna de la emiterea celei din urma publicatii se va trece la judecarea cererii. 14 Sep 2022
Se citeaza paratul Macovei(fost Todor) Samuel-Corneliu pentru data de 05.10.2022, ora-11, la Judecatoria Resita, in dosarul nr.4060/290/2021 avand ca obiect succesiune, reclamant fiind Todor Daniel. 12 Sep 2022
Anunt privind deschiderea procedurii disparitiei si declarare judecatoreasca a mortii numitei Apostolescu Nicolita. Subsemnata Nistor Ana, in calitate de nepoata, urmand sa fiu propusa pentru a fi desemnata curator, public prezentul anunt de deschidere a procedurii de disparitie si declarare judecatoreasca a mortii numitei Apostolescu Nicolita, nascuta la data de 21.11.1937. Rog pe oricine are vreo informatie despre aceasta persoana sa o comunice la dosarul nr. 980/185/2022, aflat pe rol la Judecatoria Balcesti, jud. Valcea. 09 Sep 2022
Subsemnatul Maioru Viorel Grigore domiciliat in Bucurest Sector 5 Intrarea Luptatorilor Antifascisti 1H declar ca am pierdut urmatoarele: autorizatie de construire nr 599-L din 10.06.2008 si autorizatie de construire nr 476-A din 17.07.2007 08 Sep 2022
SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA Sediul in Bucuresti, Sector 1 Inreg. ORC: J40/9166/2018 CUI 31861388 Telefon: 0233/214233 Adresa email: office@tce3brazi.ro Nr. 454/ 06.09.2022 CONVOCATOR In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Statutului societatii, Administratorul unic al SC GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/9166/2018, cod unic de identificare 31861388 ("Societatea"), CONVOACA Pentru data de 11.10.2022, ora 09.00 la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd G-ral N. Dascalescu, nr.287, jud. Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult-Bacau, la data de referinta 08.10.2022 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ("AGEA") Cu urmatoarea ORDINE DE ZI 1. Aprobarea valorificarii bunurilor imobile sau mobile detinute de catre Societate la preturi determinate in baza negocierilor comerciale, pana la concurenta sumelor necesare achitarii tuturor sumelor datorate de Societate fata de terti, 2. Aprobarea imputernicirii D-lui Mihai Tarata, in calitate de administrator al Societatii sa: (i) negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, documentele aferente implementarii AGEA, si anume: promisiuni de vanzare, contracte de vanzare avand ca obiect bunurile mobile si imobile, precum si orice alt contract sau document conex; (ii) negocieze pretul de vanzare, precum si modalitatea de plata a acestuia; (iii) reprezinte Societatea in fata oricaror functionari publici sau autoritati. Domnul Mihai Tarata va avea dreptul sa isi delege puterile catre terti prin mandate speciale incheiate in forma autentica. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris, ca in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar Societatea are obligatia de a raspunde acestora, intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor, a intereselor comerciale ale Societatii precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinut. Participarea actionarilor la lucrarile AGEA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la punctul de lucru al societatii incepand cu data de 11.09.2022 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 07.10.2022. Daca prima AGEA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului, cea de-a doua AGEA va avea loc la data de 12.10.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct la punctul de lucru din Piatra- Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt, incepand cu data de 11.09.2022. Relatii suplimentare pot fi obtinute la punctul de lucru al Societatii Piatra-Neamt, Bd. G-ral N. Dascalescu, nr.287, judet Neamt sau la telefon 0233/214233. ADMINISTRATOR UNIC TARATA MIHAI ANEXA 1 La anunt Convocator AGEA GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA Subscrisa GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI SA, declar pe propria raspundere ca textul anuntului contine 3879 caractere cu tot cu spatii, conform raportului de mai jos. Data 06.09.2022 08 Sep 2022
Cretu Laura Insolv Ipurl, cu sediul in Galati , strada Mihail Kogalniceanu nr.23A, in calitate de lichidator judiciar al SC RONMARIS TRANS COM SRL organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea bunului mobil- chiosc structura aluminiu de 4 mp, la valoarea de pornire de 115 euro.Licitatiile vor avea loc saptamanal in fiecare zi de joi, ora 15,00 incepand cu data de 15.09.2022, la sediul lichidatorului judiciar. Informatii suplimentare la telefon 0744.85.38.69 07 Sep 2022
Sentinta Civila nr.264/ 12.09.2019 pronuntata de Judecatoria Harlau dispune: Admite actiunea formulata de reclamanta SC DELGAZ GRID SA cu sediul in mun.Targu-Mures Bdul Pandurilor nr.42 jud.Mures in contradictoriu cu parata DUTCOVICI MARIANA, domiciliata in satul/comuna ERBICENI, JUD.IASI, CNP 2710626220026. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 2320,66 lei reprezentand recuperare energie electrica consumator casnic si taxe prestari servicii, precum si a sumei de 376 lei reprezentand cheltuieli de judecata. 01 Sep 2022
FAST INSOLV IPURL notifica tuturor creditorilor debitoarei GIULIA STYLE COLLECTION SRL cu sediul in Bragadiru str.Prelungirea Ghencea nr.45 jud.Ilfov inmatriculata sub nr.J23/221/2018 avand CUI-38723366 ca prin Incheierea din 09.08.2022 a Tribunalului Ilfov in dosarul nr.2059/93/2022 s-a dispus intrarea in faliment in procedura simplificata, stabilindu-se urmatoarele termene: pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor: 23.09.2022, pentru intocmirea tabelului preliminar al creantelor: 03.10.2022 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor 28.10.2022. Data primei adunari a creditorilor: 10.10.2022. 01 Sep 2022
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELORTEHNICE ALE CADASTRULUI. Denumire judet: Constanta Denumire UAT: CIOBANU, Sectoarele cadastrale 1, 2, 4, 8, 9, 10, 18OCPI Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastruluipentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 18 din UAT CIOBANU, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 47 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1/2020, cu modificarile si completarileulterioare. UAT CIOBANU. Data de inceput a afisarii: 08.09.2022Data de sfarsit a afisarii: 07.11.2022 Adresa locului afisarii publice: Str. Eroilor, nr. 40A, comuna CIOBANU. Repere pentru identificarea locatiei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI CIOBANU. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse lasediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si PublicitateImobiliara.Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara sepot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/. 31 Aug 2022
U.A.T. COMUNA OITUZ, C.I.F. 4455234, sat.Oituz, str.Principala, nr.189, jud.Bacau, tel/fax 0234337010, email: primaria@primariaoituz.ro, persoana de contact: Bisca Ionut, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea imobilului ce apartine domeniului public al comunei Oituz inscris in cartea funciara cu nr.64038, numar cadastral 64038, compus din teren cu categoria de folosinta curti-constructii in suprafata de 784 mp si constructia P+M cu suprafata desfasurata de 397mp, edificata in anul 2022, impartit in urmatoarele loturi: Lot 1 -Cabinet medical stomatologic, compus din incaperile de la parter nr.3 cu suprafata de 9,2mp, nr.4 cu suprafata de 19,3mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16mp, rezultand o suprafata totala de 44,5mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 2 -Cabinet medicina de familie, compus din incaperile de la parter nr.6 cu suprafata de 23mp, nr.7 cu suprafata de 16,6mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16mp, rezultand o suprafata totala de 55,6mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 3-Cabinet medicina de familie, compus din incaperile de la parter nr.8 cu suprafata de 23mp, nr.9 cu suprafata de 17mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16mp, rezultand o suprafata totala de 56mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 4- Cabinet pentru activitati medicale, compus din incaperile de la mansarda nr.2 cu suprafata de 19,4mp, nr.3 cu suprafata de 8mp si parte din spatiul comun de 16mp, rezultand o suprafata totala de 43,4mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 5-Cabinet pentru activitati medicale, compus din incaperile de la mansarda nr.4 cu suprafata de 19,4mp, nr.5 cu suprafata de 8mp si parte din spatiul comun de 16mp, rezultand o suprafata totala de 43,4mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Lot 6- Cabinet pentru alte activitati ce tin de medicina de familie, compus din incaperile de la mansarda nr.6 cu suprafata de 17,3mp, nr.7 cu suprafata de 13,6mp, nr.8 cu suprafata de 4mp, nr.9 cu suprafata de 3,9mp, nr.10 cu suprafata de 4,0mp, nr.11 cu suprafata de 3,9mp si parte din spatiul comun de 16mp, rezultand o suprafata totala de 62,7mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7mp. Documentatia de atribuire se poate obtine de catre persoanele interesate in urma unei solicitari, in maxim 3 zile lucratoare, aceasta fiind pusa la dispozitie pe suport hartie sau pe suport magnetic de catre compartimentul "Achizitii publice". Costul obtinerii documentatiei este de 19 lei si se achita la casieria Primariei Oituz. Persoanele interesate pot depune solicitari de clarificari pana la data de 19.09.2022, ora:12. Data limita de depunere a ofertelor: 26.09.2022, ora-9:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Oituz, sat.Oituz, str.Principala, nr.189, com.Oituz, jud.Bacau. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 26.09.2022, ora-12:00, in sala principala a "Caminului cultural", din sat.Oituz, str.Episcop Petru Plesca, nr.10, com.Oituz, jud.Bacau. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii este Tribunalul Bacau- Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, loc.Bacau, str.Ștefan cel Mare, nr.4, jud.Bacau, Cod postal: 600356, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro, telefon: 0234 514419, fax: 0234 525221. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.09.2022. 31 Aug 2022
Numitul Rostas Gheorghe este citat in calitate de parat in Dosarul nr.1277/198/2021 al Judecatoriei Brezoi, in data de 07.09.2022 ora 14:00 in proces cu reclamanta RCS-RDS. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE NICU, cu ultimul domiciliu cunoscut in GIURGIU, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE MARIA, decedata la data de 28 SEPTEMBRIE 2013, domiciliat in TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE CORNEL, cu ultimul domiciliu necunoscut, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE MARIA, decedata la data de 28 SEPTEMBRIE 2013, domiciliat in TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE NICU, cu ultimul domiciliu cunoscut in GIURGIU, in vederea dezbaterii mostenirii lui MANOLE MARIA, decedata la data de 28 SEPTEMBRIE 2013, domiciliat in TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE NICU, cu ultimul domiciliu cunoscut in GIURGIU, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE ION, decedat la data de 25 MARTIE 2013, domiciliat in mun.TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE CORNEL, cu domiciliul necunoscut, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE ION, decedat la data de 25 MARTIE 2013, domiciliat in mun.TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
Se citeaza MANOLE IONUT, cu ultimul domiciliu cunoscut in GIURGIU, pentru dezbaterea mostenirii lui MANOLE ION, decedat la data de 25 MARTIE 2013, domiciliat in mun.TULCEA, str.GAVRILOV C. NR.127A, jud.TULCEA, la sediul BIN Porfir Alexandru din Tulcea, in ziua de 28 SEPTEMBRIE 2022, ORA-12. 31 Aug 2022
U.A.T. COMUNA OITUZ, C.I.F. 4455234, sat Oituz, str. Principala, nr.189, jud. Bacau, tel/fax 0234337010, email: primaria@primariaoituz.ro, persoana de contact: Bisca Ionut, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea imobilului ce apartine domeniului public al comunei Oituz inscris in cartea funciara cu nr.64038, numar cadastral 64038, compus din teren cu categoria de folosinta curti-constructii in suprafata de 784 mp si constructia P+M cu suprafata desfasurata de 397 mp, edificata in anul 2022, impartit in urmatoarele loturi: Lot 1 - Cabinet medical stomatologic, compus din incaperile de la parter nr.3 cu suprafata de 9,2 mp, nr.4 cu suprafata de 19,3 mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 44,5 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 2 - Cabinet medicina de familie, compus din incaperile de la parter nr.6 cu suprafata de 23 mp, nr.7 cu suprafata de 16,6 mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 55,6 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 3 - Cabinet medicina de familie, compus din incaperile de la parter nr.8 cu suprafata de 23 mp, nr.9 cu suprafata de 17 mp si parte din spatiul comun al cladirii de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 56 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 4 - Cabinet pentru activitati medicale, compus din incaperile de la mansarda nr.2 cu suprafata de 19,4 mp, nr.3 cu suprafata de 8 mp si parte din spatiul comun de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 43,4 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 5 - Cabinet pentru activitati medicale, compus din incaperile de la mansarda nr.4 cu suprafata de 19,4 mp, nr.5 cu suprafata de 8 mp si parte din spatiul comun de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 43,4 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Lot 6 - Cabinet pentru alte activitati ce tin de medicina de familie, compus din incaperile de la mansarda nr.6 cu suprafata de 17,3 mp, nr.7 cu suprafata de 13,6 mp, nr.8 cu suprafata de 4 mp, nr.9 cu suprafata de 3,9 mp, nr.10 cu suprafata de 4,0 mp, nr.11 cu suprafata de 3,9 mp si parte din spatiul comun de 16 mp, rezultand o suprafata totala de 62,7 mp si suprafata de teren curti-constructii de 130,7 mp. Documentatia de atribuire se poate obtine de catre persoanele interesate in urma unei solicitari, in maxim 3 zile lucratoare, aceasta fiind pusa la dispozitie pe suport hartie sau pe suport magnetic de catre compartimentul "Achizitii publice". Costul obtinerii documentatiei este de 19 lei si se achita la casieria Primariei Oituz. Persoanele interesate pot depune solicitari de clarificari pana la data de 19.09.2022, ora:12. Data limita de depunere a ofertelor: 26.09.2022, ora 9:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Oituz, sat Oituz, str. Principala, nr.189, comuna Oituz, jud. Bacau. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 26.09.2022, ora 12:00, in sala principala a "Caminului cultural", din sat Oituz, str. Episcop Petru Plesca, nr.10, com. Oituz, jud. Bacau. Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii este Tribunalul Bacau - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, loc. Bacau, str. Ștefan cel Mare, nr.4, jud. Bacau, Cod postal: 600356, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro, telefon: 0234 514419, fax: 0234 525221. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 01.09.2022. 30 Aug 2022
CII Maghiran Alexandru Victor, Ploiesti, Intrarea Daliei, nr.3, bl.15 I,ap.9, jud. Prahova numit administrator judiciar conform incheierii din data de 19.07.2022 pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal - Biroul faliment, in dosarul 2979/105/2022, anunta deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei BELLA SHOPPING SRL, Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.14, parter, ap. 1, jud. Prahova, J29/1084/2019, CUI 40692857. Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 05.09.2022. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea si publicarea in BPI a tabelului preliminar al creantelor este 26.09.2022. Termenul pentru intocmirea tabelului definitiv al creantelor este 21.10.2022. Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 03.10.2022 ora 13.00 30 Aug 2022
Pierdut documente casa de marcat Compact Daisy Compact S, dupa cum urmeaza: Seria/Numar: ZCS015529 : ZCS015534 : ZCS015524 : ZCS015522 29 Aug 2022
25 Sep 2022Editia #2451
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.