ziarul juridic
Publicati rapid un anunt prin WhatsApp (0770.595.458). Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale in Ziarul Juridic.
Publica ACUM! Publica anuntul acum cu agentia Media Press Publishing! Plata online disponibila imediat cu card bancar si alte modalitati. Publicare URGENTA Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si veti primi un mesaj cu suma de plata. detalii... Modalitati de plata Anunturile se pot achita cu card bancar, mandat postal, transfer bancar, trezorerie sau curiei. detalii...

Ziarul Juridic Anunturi recente

Eventualii mostenitori ai defunctei Bucur Ioana decedata la data de 30 Noiembrie 2021 cu ultimul domiciliu in Bucuresti Strada Aleea Diham Nr 5 Bl M5 Sc 2 Ap 67 sunt chemati la Societatea Profesionala Notariala Bucur si Asociatii , cu sediul in Bucuresti Bulevardul Chisinau nr 15 Bl A4 Scara 2 parte Ap 46 Sector 2 in data de 21.07.2022 ora 15,oo pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale . in caz de neprezentare , veti fi considerati straini de succesiune. 30 Iun 2022
Subsemantul Vilcu Petru Ovidiu, cu domiciliul in București, sector nr.1, declar pierdut tichet de parcare pentru autoturismul marca Ford Fiesta cu nr. de inmatriculare B-700-VOP, tichet utilizat pentru accesul in parcarea aeroportului Henri Coandă, Otopeni. Cu ocazia publicării acestui anunț declar tichetul nul . 22 Iun 2022
Cautam student/studenta pentru angajare in compartiment financiar/contabil cu perspective in cariera. Tel 0744 656 397 21 Iun 2022
Pascal Sorin Ionel declara pierdut contract de vanzare cumpărare Nr. 37599 din data de 18.05.1994 incheiat intre Gyorgy Ferenc si R.A. Comprest Brasov. 21 Iun 2022
PRIMARIA COMUNEI ARGETOAIA Str. C-tin Argetoianu, nr.186, localitatea Argetoaia , tel/fax 0251452701 Cod fiscal 4554190 , e-mail office@primaria-argetoaia.ro Nr. 3996/10.06.2022 ANUNŢ Consiliul Local Argetoaia, cu sediul in localitatea Argetoaia, str. C-tin Argetoianu, nr. 186, județul Dolj, in baza HCL nr. 24/31.05.2022, anunţă declanşarea procedurii de selecție a candidaţilor pentru postul de administrator public al societății de interes public local S.C. APA-CANAL ARGETOAIA S.R.L. Această procedură de selecție se va derula in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare și HG nr. 722 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice. Procedura de selecție cuprinde două etape succesive: Etapa I - selecţia dosarelor candidaților. Etapa a II-a - interviu pentru candidaţii declaraţi "admişi" după etapa I. Conform Hotărarii Consiliului Local Argetoaia nr. 24/31.05.2022, cerințele care trebuie indeplinite de candidați sunt următoarele: Au cetățenia rămana, cetățenie a altor state membre a UE sau a statelor aparținand Spațiului Economic European și domiciliul in Rămania Cunoașterea limbii romane (scris și vorbit) Capacitate deplină de exercițiu Stare de sănătate corepunzătoare funcție pe care candidează, atestată pe bază de documente medicale Nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani Să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cu este definită prin lege Să nu aibă inscrieri in cazierul judiciar și fiscal Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență Vechime in muncă (după caz - vechime in specialitatea studiilor) - minim 2 ani Este independent in sensul art. 1381 din Legea 31/1990, republicată Criteriile propuse pentru selectarea persoanele care intenționează să ocupe postul de administrator public sunt următoarele : Cunoștințe privind atribuțiile administratorului unei societăţi de interes public local; Competenţă managerială (studii superioare; viziune strategică; luarea deciziei; managementul personalului; cunoştinţe specifice obiectului de activitate al societăţii; cunoştinţe privind bunele practici de guvernanţă corporativă);3. Competenţă profesională (comunicare, organizare, coordonare şi control) Măsuri organizatorice propuse pentru selectarea persoanele care intenționează să ocupe postul de administrator public sunt următoarele : inscrierea persoanelor interesate de ocuparea postului de administrator se va face pe bază de Scrisoare de intenție insoțită de un Curriculum Vitae la care se vor atașa documente justificative privind indeplinirea condițiilor de participare; Verificarea indeplinirii criteriilor de selectare se va face de către o comisie stabilită de Consiliul local Argetoaia; Termenul limită de depunere a dosarelor de către candidați este 5 iulie 2022 iar data organizării interviului de către Consiliul local Argetoaia este 15 iulie 2022. Formularele stabilite prin procedura de selecție aprobată de consiliul local Argetoaia pot fi procurate de la sediul Primăriei Argetoaia. Primar, BEZNA MIRCEA 17 Iun 2022
CITATIE privindu-i pe toti succesibilii cu domiciliul necunoscut, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului ROBITU ION, CNP 1411127080025, decedat la data de 03.12.2020, cu ultimul domiciliu in municipiul Brasov, str.Metalurgistilor nr.6, sc.A, ap.5, judetul Brasov. Dezbaterea va avea loc in data de 17.08.2022, ora 12:00, la sediul Societatii Profesionale Notariale GHIMBASAN MARIA si VLASCEANU HORIA. 16 Iun 2022
Panait Petrana, cu ultimul domiciliu cunoscut in mun. Constanta, B-dul Tomis nr. 301, bl.5, ap.23, jud.Constanta sau in mun.Constanta, Ale.Solidaritatii nr.3, bl.K2, sc.A, ap.1, jud. Constanta, este citata ca parat in dos. nr. 6161/212/2022 al Judecatoriei Constanta, avand ca obiect alte cereri privind executarea silita, cu termen de judecata la data de 28.09.2022, ora- 9.00, Sala-3, complet C14, in contradictoriu cu reclamantul Schiopu Marian-Adrian, domiciliat in mun.Tulcea, str.Eternitatii nr. 34, bl.R2, sc. K, et.1, ap.6, jud. Tulcea. 16 Iun 2022
Numitii Adaiciuc Constantin, Adaiciuc Elena Artimova si Adaiciuc Afanasiev in calitate de parati in dosarul nr 2677/300/2019 sunt chemati in data de 20.09.2022 completul 30 civil si insolventa ora 14:00, Judecatoria Sector 4 Bucuresti cu sediul in Bucuresti, str. Danielopol Gheorghe nr 2-4 sect. 4 10 Iun 2022
Partidul Patriotilor, prin presedinte Surugiu Iulian, anunta ca pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a IV a, s-a inregistrat, pe data de 10.06.2022, dosarul nr. 15673/3/2022 avand ca obiect modificare statut Partidul Patriotilor in urma Congresului Ordinar din data de 17.05.2022 10 Iun 2022
*FAST INSOLV IPURL notifica tuturor creditorilor debitoarei PHILIP STALCO IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti str. Obcina Mare nr. 5 bl. A3 sc. A et. 4 ap. 15 sector 6 inmatriculata sub nr. J40/11516/2009 avand CUI 26289418 ca prin Incheierea din 31.05.2022 a Tribunalului Bucuresti in dosarul nr. 13463/3/2022 s-a dispus intrarea in faliment in procedura simplificata, stabilindu-se urmatoarele termene: pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor: 12.07.2022, pentru intocmirea tabelului preliminar al creantelor: 19.07.2022 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor 02.08.2022. Data primei adunari a creditorilor: 21.07.2022. 09 Iun 2022
*FAST INSOLV IPURL notifica tuturor creditorilor debitoarei PADOVA SERV SRL cu sediul in Bucuresti str. Enachita Vacarescu nr. 46 sector 4 inmatriculata sub nr. J40/1622/1998 avand CUI 12831160 ca prin Incheierea din 30.05.2022 a Tribunalului Bucuresti in dosarul nr. 4241/3/2022 s-a dispus intrarea in faliment in procedura simplificata, stabilindu-se urmatoarele termene: pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor: 14.07.2022, pentru intocmirea tabelului preliminar al creantelor: 25.07.2022 si pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor 19.08.2022. Data primei adunari a creditorilor: 01.08.2022. 09 Iun 2022
*Numitul KISS ZAHARIE este chemat in data de 29.06.2022 ora 11:30 la Judecatoria Sighisoara in calitate de parat in dos. civ. nr 2003/308/2021 avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act autentic. 09 Iun 2022
INSTITUTIA: SC TCE COMPPIL SA ORC J40/11054/2018, CUI: 1579653 SEDIUL SOCIAL: BUCURESTI, SECTOR 1 TELEFON: 0233/214233 E-MAIL: anca.rusu@tce3brazi.ro Nr. 37/06.06.2022 CONVOCATOR In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Statutului societatii, Consiliul de Administratie al SC TCE COMPPIL SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/11054/2018, cod de identificare fiscala 1579653, CONVOACA Pentru data de 11.07.2022, ora 12.00, la punctul de lucru din Piatra-Neamt, Aleea Tineretului, nr. 2-4, jud. Neamt, pentru actionarii evidentiati la R.V.M. Consult - Bacau, la data de referinta 23.06.2022, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR cu urmatoarea ORDINE DE ZI 1. Aprobarea schimbarii obiectului principal de activitate, respectiv: a) din domeniul principal de activitate cod CAEN 462, "comert cu ridicata al produselor agrícola brute si al animalelor vii", in domeniul principal de activitate, cod CAEN 682, "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing"; b) din activitatea principala de activitate cod CAEN 4624, "comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate", in activitatea principala de activitate cod CAEN 6820, "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau leasing". 2. Aprobarea completarii activitatilor secundare cu activitatea cod CAEN 4624, "comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate". 3. Actualizarea, respectiv completarea Actului Constitutiv al TCE Comppil SA in conformitate cu cele stabilite la punctele 1 si 2 din prezenta ordine de zi. 4. Imputernicirea domnului Ababei Vasile, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Actul constitutiv actualizat. 5. Imputernicirea doamnei Laiu Ruxandra, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile A.G.E.A. 6. Diverse. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris, ca in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde acestora, intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor, a intereselor comerciale ale societatii, precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinut. Data de referinta este data de 23.06.2022, astfel incat numai persoanele care au calitatea de actionar la aceasta data au dreptul de a participa si a vota in cadrul adunarii generale. Daca prima AGEA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului, cea de-a doua AGEA va avea loc a doua zi, respectiv data de 12.07.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct de la punctul de lucru al societatii din municipiul Piatra-Neamt, Aleea Tineretului, nr. 2- 4, judetul Neamt, incepand cu data de 04.07.2022. Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 0737504756. PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE ABABEI VASILE 09 Iun 2022
Eventualii mostenitori ai defunctului Craciun Iulian decedat la data de 04.12.2019cu ultimul domiciliu com Moara Vlasiei sat Caciulati str Academiei Nr 18 jud Ilfov sunt invitati sa se prezinte la data de 15.06.2022,ora12.00 la sediul Biroului Individual Notarial Ivan Sanda-Tatiana din com Moara Vlasiei sos Eroilor Nr 201A jud Ilfov pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului Craciun Iulian. 06 Iun 2022
Fundatia SERA ROMANIA, cu sediul in Bucure ti, sectorul 1, Str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 24 A , et.2 , ap.3, tel. 021/231.54.16, invita ofertantii interesati sa participe la selectia de oferte pentru atribuirea contractului de executie a lucrarilor in vederea realizarii obiectivului ,,Centru de recuperare pentru copilul cu dizabilitati" in loc. Intorsura Buzaului, judetul Covasna. Termenul limita de depunere a ofertelor este 15 iunie 2022, orele 10.30. Garantia de participare este in cuantum de 60.000 lei (saizeci mii lei) si se va constitui prin instrumentele mentionate in documentatia de atribuire. Ofertantii vor indeplini eel putin urmatoarele conditii minime de participare: - prezinta documente relevante care fac dovada experientei similare in executia de cladiri (noi sau adaptari) destinate utilizarii ca servicii de asistenta sociala in regim rezidential sau de zi pentru copii, adulti, copii cu handicap, adulti cu handicap; - prezinta certificate fiscale, eliberate de institutiile competente, care fac dovada ca nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale; - au o cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani relevanta in raport cu valoarea contractului care va fi atribuit. Alte detalii privind conditiile de participare, precum si instructiuni privind participarea, elaborarea si prezentarea ofertei sunt prevazute in Documentati a de atribuire care poate fi obtinuta contra cost de la sediul Fundatiei SERA ROMANIA. Pentru obtinerea Documentatiei, delegatul ofertantului interesat se va prezenta personal la sediul Fundatiei, cu eel putin cinci zile lucratoare inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 15.00 si va prezenta o cerere scrisa, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, pentru a solicita un exemplar al Documentatiei. Contravaloarea acesteia este in cuantum de 400 lei si vor fi platiti la casieria Fundatiei odata cu depunerea solicitarii. Un exemplar al Documentatiei va fi remis delegatului ofertantului in maxim doua zile lucratoare dupa depunerea solicitarii si achitarea contravalorii Documentatiei, in intervalul orar 13.00 - 15.00. 03 Iun 2022
Numitii Totojescu Alexandru Richard si Totojescul Andrei -Erio sunt chemati in calitate de parati in cauza cu nr. 10907/ 280/2021 in cadrul JUDECATORIEI PITESTI in ziua de 15.06.2022 ora 8.30 complet C3-5 in proces cu reclamanta GEREBEN ILDIKO IREN, cauza avand ca obiect partaj succesoral in urma decesului numitului Ritter Von Totojeskul Constantin Azizar Gabriel-Onisim. 02 Iun 2022
B.E.J.A. LEX, la sediul din Bucuresti, Bd.Ion Mihalache, Nr.140, Bl.85, Sc.B, Et.1, Ap.21, Sect.1, in data de 05.07.2022, ora-11:00, vinde la licitatie publica, primul termen, cota de 80% din imobilul (teren+ constructie) situat in Bucuresti, Sos.Chitilei, nr.93, sect.1, pretul de pornire fiind de 387.847 EURO. Somam pe cei care pretind un drept sa anunte executorul, iar pe ofertanti sa depuna garantia de 10% din pretul de pornire si oferta, pana la vanzare. Alte informatii la telefon: 0314.380.765. 02 Iun 2022
Numitii Totojescu Alexandru Richard si Totojescul Andrei-Erio sunt chemati in calitate de parati in cauza cu nr. 10907/280/ 2021 in cadrul JUDECATORIEI PITESTI in ziua de 15.06.2022 ora 8.30 complet C3-5 in proces cu reclamanta GEREBEN ILDIKO IREN, cauza avand ca obiect partaj succesoral in urma decesului numitului Ritter Von Totojeskul Constantin Azizar Gabriel Onisim. 02 Iun 2022
IN ATENTIA: Consulta 99 SPRL, Lichidator judiciar provizoriu al Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA Dosar nr. 25304/3/2013, Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila. Trustul Feroviar Carpati SRL (denumire purtata anterior Trustul de Betoane, Agregate si Transporturi SRL), chirias si preemtor al imobilului situat Calea Severinului nr. 62, Craiova, jud. Dolj, inscris in cartea funciara a Municipiului Craiova nr. 202425, cu nr. cadastral 202425. SPRE STIINTA Persoanelor fizice si juridice inscrise la licitatia din 02.06.2022, ora 14.00, organizata de Consulta 99 SPRL, Lichidator judiciar provizoriu al Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA, avand ca obiect vanzarea imobilului situat in Calea Severinului nr. 62, Craiova, jud. Dolj, inscris in cartea funciara a Municipiului Craiova nr. 202425, cu nr. cadastral 202425, aflat in proprietatea Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA. Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA, in calitate de proprietar, va facem cunoscut ca in legatura cu imobilul mai sus mentionat se afla in curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata urmatoarele cauze : 1. Ds. nr. 11271/3/2022 - Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ.- contestatie imp. mas. lichid. jud. impotriva raportului privind evaluarea si modalitatea de vanzare a bunurilor imobile din Mun.Craiova, Calea Severinului, nr.62, jud.Dolj; 2. Ds. nr. 12803/2022 - Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ.- contestatie impotriva PV adunarea creditorilor SCTB. SA/ 06.05.2022; 3. Ds. nr. 12830/2022 -Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ. - contestatie impotriva deciziei comitetului creditorilor SCTB SA/ 06.05.2022; 4. Ds. nr. 12950/2022 - Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ. - contestatie impotriva mas. lichid. jud. cuprinse in rap. de activitate publ. in BPI 7954/09.05.2022; 5. Ds. nr. 12950/2022/a1 - Trb. Bucuresti, S. a VII-a Civ.-ordonanta. pres. suspendarea executarii mas. lichid. jud. Consulta 99 SPRL, cuprinse in Raportul publicat in BPI nr. 7954/09.05.2022 si prin care s-a admis cererea si s-a dispus suspendarea mas. lichid. jud. privind denuntarea unilaterala a contractului de inchiriere nr. 06/01.05.2018 pana la solutionarea cauzei nr. 12950/3/2022; 6. Ds. nr. 14318/3/2022 -Trb.Bucuresti, S. a VII-a Civ.-contestatie impotriva mas. lichid. jud. Consulta 99 SPRLr de organizare a licitatiei, publicatia de vanzare imobil Craiova, Calea Severinului, nr.62, jud.Dolj; 7. Ds. nr. 28369/215/2021 -Jud. Craiova - admiterea cererii cu consecinta notarii in Cartea funciara 202425 UAT Craiova, a dreptului de preemtiune al TRUSTUL FEROVIAR CARPATI SRL asupra imobilului situat in Calea Severinului nr. 62, Craiova, jud. Dolj. IN CONSECINTA, EVENTUALUL ADJUDECATAR AL IMOBILULUI SITUAT IN CALEA SEVERINULUI NR. 62, CRAIOVA, JUD. DOLJ, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA A MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 202425, CU NR. CADASTRAL 202425, AFLAT IN PROPRIETATEA SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A., NU POATE FI CONSIDERAT DOBANDITOR DE BUNA CREDINTA. Ioana Diaconu Administrator SC TRUSTUL FEROVIAR CARPATI SRL 01 Iun 2022
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului BALKAN RO TRADE & CONSTRUCTION S.R.L., in faliment, ("Debitorul") organizeaza licitatie publica pentru vanzarea bunului mobil motostivuitor marca Hubtex MQ15-NI188 identificat in proprietatea Debitorului. Valorificarea bunului se va efectua prin vanzare la licitatie publica la un pret de pornire de 232 Eur + T.V.A. Licitatia are loc in datele de 14.06.2022, 17.06.2022 si 20.06.2022 ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, etaj 2, sector 1. Detalii privind bunul scos la vanzare se regasesc in caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa lichidatorului judiciar la tel: 021-3123388; email: office@is-rom.ro, catalin.cotorogea@is-rom.ro. 01 Iun 2022
30 Iun 2022Editia #2364
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.